Krakers Spinhuis mogen (voorlopig) blijven

De krakers van het Spinhuis, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, hebben in een voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter te horen gekregen dat zij niet ontruimd mogen worden. De rechter beschouwt de kraak van het Spinhuis als een ’daad van burgerlijke ongehoorzaamheid’ en stelt dat de UvA binnen zekere grenzen een dergelijke actie heeft te dulden, in ieder geval zolang de UvA geen zwaarderwegend belang heeft bij het gebruik van het gekraakte Spinhuis. De UvA heeft ter zitting onvoldoende aan kunnen toen wat haar belang is bij een spoedige ontruiming van het Spinhuis. Wel krijgt de UvA nog tot 15 december de kans om aanvullend bewijs te leveren.

Teleurstellende uitspraak Raad van State inzake Occupy

Na een twee-en-een-half jaar durende rechtsstrijd tussen de betogers van Occupy Den Haag en de burgemeester van Den Haag heeft de Raad van State deze week een teleurstellende uitspraak gedaan. De procedures die tot heden zijn gevoerd gingen over de vraag of een manifestatie zoals de demonstratie van Occupy Den Haag na lange tijd nog steeds aangemerkt kan worden als een betoging in de zin van de Wet Openbare Manifestaties. Occupy heeft zich al die tijd op het standpunt gesteld dat ook na langere tijd er nog steeds sprake is van meningsuiting en er dan ook nog steeds van een manifestatie sprake is.

Kosten rechtsbijstand

Rechtsbijstand, het hoeft niet altijd veel te kosten.

Dankzij het stelsel van gefinancierde rechtshulp en de bijzondere bijstand is rechtshulp ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar. Alleenstaanden met een bruto jaar inkomen tot 25.600 euro en gehuwden of samenwonenden met een inkomen tot 31.600 euro kunnen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen als de zaak waarvoor de bijstand wordt verzocht aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden komen er in grote lijnen op neer dat er voldoende belang bij de zaak is en deze zodanig complex is dat professionele rechtsbijstand noodzakelijk is. Als aan deze criteria qua inkomen en kenmerken is voldaan, dan wordt de vergoeding voor de rechtsbijstand door de overheid voldaan, waarbij de rechtzoekende – afhankelijk van zijn of haar inkomen – een eigen bijdrage tussen de 77 en 823 euro verschuldigd is. In de meeste gevallen kan de rechtzoekende nog een extra korting van 53 euro op de eigen bijdrage krijgen na doorverwijzing door het Juridisch Loket.

Verenigingen en stichtingen met een vermogen minder dan 10.000 euro komen dikwijls ook in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Zij betalen een eigen bijdrage vanaf 205 euro.

Anti-kraker wint rechtszaak en mag in zijn woning blijven

Anti-krakers bevinden zich over het algemeen in een zeer onzekere positie wanneer het hun woonruimte betreft. Voor vaak een klein bedrag wonen zij in panden die anders leegstaan. Omdat zij geen huurovereenkomst hebben, maar een gebruiksovereenkomst, hebben zij echter nauwelijks rechten wanneer het hun woonruimte betreft. Althans, dat is de stelling van de anti-kraakorganisaties en huiseigenaren die zij beschermen. De Voorzieningenrechter in Tilburg oordeelde vandaag echter dat de anti-kraker niet helemaal rechteloos is en wees een ontruimingsvordering van een anti-kraakorganisatie af.

Omdat de anti-kraker een bedrag van €135,- per maand betaalde en de anti-kraakorganisatie niet kon bewijzen dat dit bedrag slechts werd gebruikt voor een onkostenvergoeding kwam de rechter tot de conclusie dat er mogelijk sprake kon zijn van een huurovereenkomst. Het is namelijk zo dat voor een gebruiksovereenkomst slechts een onkostenvergoeding mag worden betaald. In deze zaak had de anti-kraakorganisatie geen inzage gegeven in de wijze waarop de vergoedingenstructuur van het bedrijf in elkaar steekt, en daarmee bleef het onduidelijk of er wel sprake kon zijn van een gebruiksovereenkomst. De anti-kraakorganisatie mag de woning niet ontruimen omdat de bescherming van de mogelijke rechten van de anti-kraker anders in het geding zouden komen.

Zoals de anti-kraakorganisatie tijdens de zitting in deze zaak al tegenover de Voorzieningenrechter verklaarde zou een uitspraak als dit voor de bedrijfsvoering van de anti-kraakorganisatie (en andere anti-kraakorganisaties) wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De suggestie werd zelfs gewekt dat een dergelijke uitspraak het voortbestaan van de anti-kraakorganisatie in gevaar zou kunnen brengen. De anti-kraakorganisatie heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Omdat de anti-kraker de ruimte waar het om ging inmiddels heeft verlaten en een vervangende ruimte heeft geaccepteerd is het hoger beroep weer ingetrokken.  In ieder geval zijn wij van mening dat er met deze uitspraak absoluut een stap in de goede richting is gemaakt wanneer het gaat om de woonrechten die ook anti-krakers hebben.

“Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je”

Wie actie voert dient over een lange adem, een dikke huid en deskundigheid te beschikken. Volkstuinencomplex Ons Buiten in Leiden streed drie jaar tegen het kappen van honderden bomen en een openbaar fietspad dwars door het volkstuinencomplex. Het werd een succesverhaal. De meeste bomen zijn gered en het openbaar fietspad is van de baan. Ons Buiten bereikte dit resultaat met hulp van VRVA Advocaten.

Tuin van Noord

De tuinvereniging bestaat zestig jaar en ziet zich regelmatig geconfronteerd met bouwlustige wethouders. Begin 2010 besluit de gemeenteraad van Leiden tot het opnieuw inrichten van de zogeheten Tuin van Noord, een groene zone waarin onder meer sportverenigingen en volkstuinvereniging Ons Buiten zijn gevestigd. Onderdeel van het inrichtingsplan is de aanleg van een openbaar fietspad door Ons Buiten en het kappen van 579 bomen.

Het (toenmalige) bestuur van de tuinvereniging legt zich al snel neer bij de plannen. Deze zijn volgens het bestuur toch niet tegen te houden. Een groepje tuinders denkt daar anders over. Zij richten een actiecomité op en dienen bezwaarschriften in tegen de eerste vergunningen die in het kader van het “Project Tuin van Noord” worden verleend. Het kan echter eind 2010 de sloop van 11 tuinhuisjes, op de beoogde route van het fietspad, niet voorkomen. Deze worden “om dringende redenen” gesloopt nog voordat de vergunning is gepubliceerd. Het actiecomité is woedend.

Wanneer de gemeente maart 2011 enkele dagen voor het broedseizoen de eerst bomen kapt slaat het comité alarm. De bezwaarschriftprocedure loopt immers nog en hoewel het verzoek van het comité aan de voorzieningenrechter om de vergunning te schorsen is afgewezen weten zij zeker dat de vergunning niet deugt. Bovendien is er helemaal geen noodzaak om op dat moment te kappen. De planvorming voor het gebied is nog niet afgerond. Het lijkt er op dat het gemeentebestuur, net als bij de sloop van de tuinhuisje, de tuinders voor een voldongen feit wil plaatsen en de tuinders wil ontmoedigen. Tuinders maken het kappen onmogelijk door voor de bomen te staan en het werk wordt neergelegd.

Kraken na het kraakverbod

Sinds de inwerkingtreding van het kraakverbod in 2010 is de positie van de kraker in rechtszaken er niet beter op geworden. Hoewel krakers wel degelijk de kans hebben om een voorgenomen ontruiming aan te vechten, valt de belangenafweging die de rechter in dergelijke zaken moet maken maar zelden in het voordeel van de krakers uit. Ook in civiele zaken rondom kraakpanden gebeurt het vaak dat de kraker aan het kortste eind trekt. Toch is lang niet iedere zaak zinloos.

Recent had de eigenaar van een kraakpand een procedure aangespannen tegen de bewoners van dit pand. Als argument had deze eigenaar dat hij van plan was het pand op korte termijn te gaan verhuren. In de tussentijd zou het pand als opslag voor theaterdoeken en decors gebruikt gaan worden. De krakers hadden voorafgaand aan de rechtszaak al meerdere malen aangegeven bij de eigenaar dat wanneer deze overtuigend bewijs kon leveren voor heringebruikname van het pand, zij bereid waren het pand te verlaten. Ook hadden zij aangeboden dat de eigenaar afspraken kon maken voor bezichtigingen van het pand. Verhuur wilden zij niet dwarsbomen.

Actie tegen afbraak gefinancierde rechtshulp

TogademonstratieDeze week voert VRVA Advocaten actie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet met betrekking tot de (door de overheid) gefinancierde rechtshulp. Deze plannen omvatten naast nog verdere verhogingen van de eigen bijdragen, die de afgelopen jaren al fors verhoogd zijn, en verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandverleners nog diverse maatregelen die de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen in vergaande mate belemmeren.

Zo zal de toegang tot de gefinancierde rechtshulp afhankelijk worden gesteld van toestemming door de Juridische Loketten, met als kennelijke bedoeling dat de rechtzoekende minder vaak een advocaat wordt toegewezen. Daar is op zichzelf niet zo veel mis mee, mits de rechtzoekende dan door het Juridisch Loket zelf of een andere hulpverlener wordt bijgestaan, maar daarvoor wordt geen geld uitgetrokken. Het laat zich aanzien dat dit zal leiden tot verschraling van de rechtshulp.