Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Voor-Recht & Recht voor Allen
 
1 september 2013
 
1    Opdrachtverlening
 
1-1            Advocatenkantoor Voor-Recht & Recht voor Allen is een maatschap van twee ondernemingen. De eerste draagt de naam Voor-Recht en is de onderneming van mr. M.A.R. Schuckink Kool, advocaat te Den Haag. De tweede onderneming draagt de naam Recht voor Allen en is de onderneming van mr. M. van Duijn, advocaat te Den Haag. Een opdracht voor het verrichten van juridische bijstand wordt altijd aangegaan met één van deze twee advocaten en hun respectievelijke onderneming en nooit aan de maatschap als zodanig.

1-2            De werkzaamheden van de advocaat zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht tussen desbetreffende advocaat en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, en voor het overige de bepalingen van het Nederlandse recht. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1-3           Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard. Een opdracht heeft altijd betrekking op een bepaalde gewenste juridische actie of het ondernemen van de gepaste juridische actie met betrekking tot een bepaalde, duidelijk omschreven, zaak. De opdrachtgever en degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, houden te allen tijde eigen verantwoordelijkheid voor de behartiging van hun belangen, voor zover deze niet expliciet in de opdracht omschreven is.

 1-4           Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, kan de advocaat een schriftelijke opdracht door degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht verlangen. Indien schriftelijk of anderszins van de instemming van degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht blijkt, wordt deze mede als opdrachtgever beschouwd.
 
1-5           Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen, tenzij het een wijziging van ondergeschikt belang betreft of overleg, gezien de urgentie van de zaak, in redelijkheid niet vooraf mogelijk is en hieraan geen substantiële financiële gevolgen ten laste van de opdrachtgever verbonden zijn. Indien de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal de advocaat de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
     
1-6       De opdracht beperkt zich in beginsel uitdrukkelijk tot juridische werkzaamheden. Alle overige werkzaamheden, die weliswaar aan de behartiging van de zaak kunnen bijdragen, doch in wezen niet van enig juridisch gehalte zijn, horen tot de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt of opdrachtgever. Voor zover deze op verzoek van cliënt of opdrachtgever door de advocaat of diens medewerkers worden uitgevoerd, dan is daarvoor een aparte vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever of cliënt zullen daarvan expliciet in kennis worden gesteld.

1-7            De advocaat is te allen tijde bevoegd de behandeling van de zaak geheel of gedeeltelijk aan zijn medewerkers over te dragen; hij houdt daarbij de volle verantwoordelijkheid voor de juiste behandeling van de zaak en neemt voldoende maatregelen om daarop na te zien. Indien zich dat voordoet zal het contact met cliënt of opdrachtgever in beginsel ook plaatsvinden met de desbetreffende medewerker.

2    Contractuele verplichtingen

2-1        De advocaat verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het volgende:
  • Het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen;
  • Het op gezette tijden informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden en de kosten hiervan, met zo nodig een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden;
  • Een redelijke bereikbaarheid.
Hierbij is hij gebonden aan de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

2-2        De opdrachtgever verplicht zich tegenover de advocaat tot het volgende:
  • Betaling van de overeengekomen of wettelijk verschuldigde kosten;
  • Indien degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht aanspraak maakt op gefinancierde rechtshulp: zo spoedig mogelijk verstrekking van de benodigde gegevens hiertoe;
  • Het tijdig en uit eigen initiatief verschaffen van alle inlichtingen die voor het vervullen van de opdracht noodzakelijk zijn;
  • Een goede bereikbaarheid voor de advocaat. De opdrachtgever dient de advocaat van tevoren op de hoogte te stellen van vakanties en zorgt, met name bij spoedprocedures of bij het naderen van data waarop een bepaalde procedure wordt gevoerd of een bepaald processtuk dient te worden opgesteld, voor dagelijkse, eventueel zelfs continue, bereikbaarheid.

2-3        De advocaat zal bij overdracht aan een andere advocaat, indien redelijkerwijs mogelijk, contact hierover opnemen met de opdrachtgever.

3    Informatie-uitwisseling

3-1        De opdrachtgever dient zich te allen tijde te vergewissen of door deze aan de advocaat verzonden informatie daadwerkelijk is aangekomen op een wijze en gelegenheid die de advocaat in staat stelt de aangeleverde informatie te verwerken. Van dit laatste mag opdrachtgever bij gebruik van SMS of mobiele telefoon of communicatie op ongebruikelijke tijdstippen of tijdstippen waarop de advocaat zich kennelijk niet op kantoor bevindt, in beginsel niet uitgaan.

3-2        De informatie uitwisseling dient in beginsel in het Nederlands plaats te vinden. De advocaat is niet aansprakelijk voor miscommunicatie ten gevolge van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands. De advocaat is te allen tijd bevoegd zijn communicatie naar opdrachtgever of cliënt in de Nederlandse taal te doen plaatsvinden.

3-3        De advocaat mag aan de opdrachtgever eisen stellen met betrekking tot de leesbaarheid, begrijpelijkheid en inzichtelijkheid van door hem met betrekking tot de zaak ingebrachte schriftelijke stukken of bescheiden. In ieder geval wordt van de opdrachtgever en cliënt in dit opzicht verlangd dat ingebrachte stukken en hun relevantie voor de zaak voldoende duidelijk worden toegelicht.

3-4        Van de opdrachtgever en cliënt wordt verwacht dat deze kennis nemen van alle relevante door de advocaat schriftelijk of op zijn website gepubliceerde voorlichtingsmaterialen en de inhoud daarvan accepteren en navolgen.  Opdrachtgever en cliënt worden met name ook bekend verondersteld met de eventuele financiële gevolgen van de te voeren procedure.

3-5        Onbegrijpelijke communicatie van de cliënt of opdrachtgever, niet tijdige reactie op verzoeken van de advocaat of het niet bereikbaar zijn van de cliënt of opdrachtgever leiden ertoe dat de advocaat gerechtigd is naar eigen bevind van zaken te handelen en kan zelfs tot het staken van diens werkzaamheden en eventueel beëindiging van de relatie leiden.

3-5        Bij geschillen met betrekking tot de vraag of correspondentie al dan niet aan cliënt of opdrachtgever verzonden is, komt doorslaggevende bewijskracht toe aan het verzendregistratiesysteem van de advocaat. De advocaat mag, zonder nadere verificatie daarvan, ervan uitgaan dat op de juiste wijze en naar het juiste adres verzonden berichten naar cliënt of opdrachtgever, deze daadwerkelijk bereiken.

4    Opzegging van de overeenkomst

4-1        Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen. Bij opzegging van de overeenkomst door de advocaat, is deze ervoor verantwoordelijkheid dat de belangen van degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht niet worden geschaad. Na opzegging blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van de door de advocaat verrichte werkzaamheden.

5    Betalingsverplichtingen

5-1        Voor de honorering van de advocaat in zaken die niet onder de gefinancierde rechtshulp vallen, kunnen opdrachtgever en cliënt kiezen uit twee verschillende tariefsystemen, te weten een uurtarief en een zaaktarief.  

5-2De kosten die de advocaat in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reiskosten en die voor noodzakelijke spoed – of aangetekende verzending), alsmede excessieve kosten voor duplicering of verzending, worden aan de opdrachtgever apart in rekening gebracht.

5-3        Bij een opdracht, waarbij degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht recht heeft op gefinancierde rechtshulp, is de vergoeding beperkt tot in de Wet op de Rechtsbijstand genoemde kosten (m.u.v. noodzakelijke kosten voor spoed - of aangetekende verzending, vertalingen alsmede excessieve kosten voor duplicering of verzending), mits wordt voldaan aan de plicht tot het verstrekken van de benodigde gegevens. Indien er bij de opdrachtverstrekking ten onrechte van uit is gegaan dat er aanspraak op gefinancierde rechtshulp bestond, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd ter hoogte van de door de Raad voor de Rechtsbijstand gehanteerde vergoedingsnormen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de opdrachtgever is afgegaan op onvoorwaardelijk geformuleerde onjuiste informatie van de advocaat hieromtrent.  De advocaat is te allen tijde gerechtigd de aanvraag gefinancierde rechtshulp (eventueel met terugwerkende kracht) terug te trekken, mits de cliënt en opdrachtgever daardoor in redelijkheid niet geschaad worden; de overeengekomen rechtshulp dient eventueel te worden voortgezet en financiële verplichtingen blijven ongewijzigd in stand.

5-4        Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de advocaat gestelde bank - of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

5-5        In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.  De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5-7        Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

5-8        De opdrachtgever zal een factuur van de advocaat binnen veertien dagen na de datum daarvan betalen of zo veel eerder als op de factuur of begeleidende brief is aangegeven, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan.  Indien een declaratie niet wordt voldaan, kan de advocaat zonder voorafgaande mededeling zijn werkzaamheden opschorten. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

5-9        De advocaat is bevoegd van derden ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met openstaande facturen. Vergoedingen van derden die uitdrukkelijk verband houden met verstrekte rechtshulp en gemaakte procedurele kosten, komen de advocaat ten goede, voor zover deze uitstijgen boven de bij de cliënt en opdrachtgever al in rekening gebrachte bedragen. De advocaat is ook bevoegd in verband daarmee de uitbetaling van vergoedingen aan hem te laten verrichten.

5-10        De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de factuur, die geacht wordt giraal te worden betaald. De advocaat kan niet in schuldeisersverzuim worden gesteld vanwege de onmogelijkheid tot contante betaling.

5-11        Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die de advocaat maakt als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten in rolzaken sector kanton verschuldigd.

6 Derdengelden

6-1         Gelden die de advocaat ten behoeve van degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Engels/Spek Advokaten. Daarbij kan onmiddellijk verrekening plaatsvinden op de wijze zoals genoemd in 5.9 van deze voorwaarden.
   
7        Aansprakelijkheid

7-1            Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat hij in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de hierna genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

7-2            De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is gedekt bij de Nationale Nederlanden te Den Haag tot een bedrag groot EUR 500.000 per gebeurtenis met een maximum van EUR 1.000.000 per kalenderjaar. De opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in de verzekeringspolis. Als er, om welke reden dan ook, geen uitkering volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat volgt, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 15.000.

7-3            De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat.

7-4            De advocaat is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.

7-5            De advocaat kan zijn aansprakelijkheid met uitdrukkelijke instemming van cliënt beperken in het geval van bijstand op rechtsterreinen waarop hij in beginsel niet over de benodigde expertise beschikt. Ook voor vriendendiensten om niet of tegen betaling van een symbolisch bedrag, wordt aansprakelijkheid uitgesloten, behalve in geval opzet of bewuste roekeloosheid.

8        Bewaring en opslag dossiers

8-1            De dossiers worden door de advocaat, met uitzondering van procesdossiers en bewijsstukken, slechts digitaal bewaard. Na afloop van de zaak worden de cliënt en opdrachtgever gedurende een termijn van 4 weken in staat gesteld het procesdossier en de bewijsstukken op te halen, na afloop waarvan zij worden vernietigd. Cliënt of opdrachtgever worden van het ingaan van deze termijn op de hoogte gesteld.

9        Contact met media

9-1            De advocaat is in beginsel gerechtigd, voor zover hij dat in verband met de behartiging van de zaak, de belangen van cliënt of de maatschappelijke belangen van personen die zich in een maatschappelijk vergelijkbare positie als cliënt bevinden, mediacontacten over de zaak te onderhouden, mits hij daarbij de privacy van de cliënt in acht neemt. Hij zal daarbij eventuele aanwijzingen op dit punt van cliënt of opdrachtgever opvolgen.

10        Klachten

10-1          Bij klachten van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht, dient deze zich in eerste instantie tot de advocaat te wenden en daarna tot de kantoorgenoot van de desbetreffende advocaat. Bij ontevredenheid over de afhandeling van de klacht dient de klager zich te wenden tot de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.